Workshops

Thursday, 27 - 28 February 2020

08:30 - 16:30 WIB

Hotel Ashley - Jakarta

Thursday, 27 - 28 February 2020

08:30 - 16:30 WIB

Hotel Grand Mercure

Tuesday, 25 - 26 February 2020

08:30 - 16:30 WIB

Hotel Park Regis Arion - Jakarta

Monday, 24 - 25 February 2020

08:30 - 16:30 WIB

Hotel Grand Mercure - Bandung

Tuesday, 18 - 19 February 2020

08:30 - 16:30 WIB

Hotel 101 TUGU - Jogjakarta

Friday, 14 - 15 February 2020

08:30 - 16:30 WIB

Hotel Grand Mercure - Bandung

Wednesday, 12 - 14 February 2020

08:30 - 16:30 WIB

Hotel The Grove Suite – Jakarta

Friday, 07 - 08 February 2020

08:30 - 16:30 WIB

Hotel Grand Mercure - Bandung

Friday, 07 - 08 February 2020

08:30 - 16:30 WIB

Hotel 101 Tugu - Jogjakarta

Friday, 07 - 08 February 2020

08:30 - 16:30 WIB

Hotel 101 - Bandung

Friday, 07 - 08 February 2020

08:30 - 16:30 WIB

Hotel Alila - Jakarta

Thursday, 06 - 07 February 2020

08:30 - 16:30 WIB

Hotel Park Regis Arion - Jakarta